Świąteczny Konkurs Weck Polska

 

weck konkursŚwiąteczny Konkurs Weck Polska – Zasady w skrócie i Regulamin Konkursu

Zapraszamy do udziału w świątecznym konkursie z Weck Polska.
Do wygrania:
I miejsce: Kupon o wartości 500 zł na zakupy w sklepie: Makutra.com
II miejsce: Kupon o wartości 150 zł na zakupy w sklepie: Makutra.com
III miejsce: Kupon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie: Makutra.com

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu Facebook posiadający aktywne konto, którzy umieścili zdjęcie i opis odpowiadające zadaniu konkursowemu.

Wykonanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu przez Uczestnika konkursu na swoim koncie, zdjęcia autorstwa Uczestnika wraz z oznaczeniem konta @WeckPolska w komentarzu i na zdjęciu.

Zdjęcie wraz z opisem powinny posiadać status „publiczne” i przedstawiać w sposób kreatywny, słoiki lub słoik marki WECK wykorzystane (do wyboru) jako:

a) naczynie do potrawy tradycyjnie związanej ze Świętami Bożego Narodzenia
lub
b) naczynie lub opakowanie dla kulinarnego lub niekulinarnego prezentu świątecznego
lub
c) dekoracji świątecznej pomieszczenia, stołu, itp.

Jeden Uczestnik może dodać w Konkursie maksymalnie jedno zdjęcie wraz z opisem.
Konkurs rozpoczyna się 24/11/2017 a kończy 24/12/2017 r. o godz. 23:59.
Udział w Konkursie oznacza akceptację poniższego Regulaminu:

Regulamin Świątecznego Konkursu z Weck Polska

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

„Konkurs” – Konkurs Świąteczny z Weck Polska prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
„Organizator” – WECK POLSKA, Wojciech Kowalski, ul. Migdałowa 4, wejście E, 02-796 Warszawa, NIP: 9510050378, Regon 011852810.
„Fundator” – WECK POLSKA, Wojciech Kowalski, ul. Migdałowa 4, wejście E, 02-796 Warszawa, NIP: 9510050378, Regon 011852810.
„Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu http://www.facebook.com, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
„Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego http://www.facebook.com,
3. Konkurs rozpoczyna się 24 listopada 2017 r. o godz. 12:00, a kończy 24 grudnia 2017 r. o godz. 23:59.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany użytkownik portalu http://www.facebook.com będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

4. Zasady Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu http://www.facebook.com, posiadający aktywne konto, którzy umieścili zdjęcie i opis odpowiadające zadaniu konkursowemu.
2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie zdjęcia i opisu do zdjęcia umieszczonego przez Uczestnika na zasadach określonych poniżej.
3. Wykonanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu przez Uczestnika konkursu na swoim koncie zdjęcia autorstwa Uczestnika wraz z oznaczeniem konta @WeckPolska w komentarzu i na zdjęciu.
4. Zdjęcie i opis powinny posiadać status „publiczne” i przedstawiać w sposób kreatywny, słoiki lub słoik marki WECK wykorzystanych jako:

a) naczynie do potrawy tradycyjnie związanej ze Świętami Bożego Narodzenia
lub
b) naczynie lub opakowanie dla kulinarnego lub niekulinarnego prezentu świątecznego
lub
c) dekoracji świątecznej pomieszczenia, stołu, itp.

5. Jeden Uczestnik może dodać w Konkursie maksymalnie jedno zdjęcie wraz z opisem.
6. Odpowiedzi będą moderowane. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.
7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5. Nagrody

1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią:

a) Jeden jednorazowy kupon o wartości 500 złotych brutto do wykorzystania w sklepie internetowym lub stacjonarnym makutra.com.
b) Jeden jednorazowy kupon o wartości 150 złotych brutto do wykorzystania w sklepie internetowym lub stacjonarnym makutra.com.
c) Jeden jednorazowy kupon o wartości 100 złotych brutto do wykorzystania w sklepie internetowym lub stacjonarnym makutra.com.

2. W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda.
3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty lub przesyłką kurierską we wcześniej ustalonym dniu, po przekazaniu potrzebnych informacji.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
5. Fundator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11% wartości każdej nagrody. Od wartości nagrody Fundator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze z mianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.
6. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Fundatora.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Po zakończeniu Konkursu, w terminie do godziny 20:00, 30 grudnia 2017 r., Komisja wybierze wśród Uczestników trzech zwycięzców („Zwycięzca”), których zadania konkursowe zostaną ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa przy ocenie zadań konkursowych weźmie pod uwagę kreatywność Uczestników tzn. zostanie nagrodzony najciekawszy pomysł, jego realizacja i fotografia.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej z konta Weck Polska (www.facebook.com/WeckPolska)
3. Organizator, poprzez konto Weck Polska (www.facebook.com/WeckPolska) poprosi Zwycięzcę o odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym, na adres: Weck Polska, Migdałowa 4, wejście E, 02-796 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Świąteczny z Weck Polska”.
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: https://wekujemy.pl/2017/11/24/swiateczny-konkurs-weck-polska
2. Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia na następujących wszystkich polach eksploatacji bez ograniczeń terytorialnych.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z Facebook.com.
4. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi innemu niż Facebook.com.
5. Dane użytkownika i adres e-mail będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.

KONIEC REGULAMINU. Warszawa 24/11/2017.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s