Regulamin konkursu

KONKURS

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu, jest TGHOME spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: 91-610 Łódź  ul. Beskidzka 123/125),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367180, NIP 527-26-30-717, REGON: 142447142, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, zwany dalej „Regulaminem”
 3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyborem laureatów czuwa powołana przez Organizatora Konkursu Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora.
 4. Konkurs odbędzie się w dniach 11-13.07.2023 roku na profilu Organizatora: Instagram @weck_polska.
 5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora www.wekujemy.pl.
 6. Konkurs finansowany jest ze środków Organizatora.
 7. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwana dalej „Uczestnikiem”), o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursie konieczna jest akceptacja regulaminu i postanowień w nim zawartych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków, rodzeństwo.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 5. Uczestnik Konkursu jest związany warunkami Regulaminu.

 

§3

PRZEDMIOT KONKURSU

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym regulaminie oraz wykonają zadanie konkursowe.
 2. Zasady Konkursu:
 • w komentarzu pod grafiką konkursową zamieszczoną na profilu Organizatora (IG: @weck_polska) odpowiedz na pytanie/zadanie zawarte w opisie pod w/w grafiką (komentarz musi odnosić się do tematu konkursu, nie zawierać słów wulgarnych oraz obrażających inne osoby).
 • konkurs trwa do 13.07.2023 roku do godziny 23.59.
 • Udział w Konkursie oznacza akceptację regulaminu Konkursu
 • Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.wekujemy.pl
 1. Po terminie zakończenia nadsyłania komentarzy konkursowych, spośród wszystkich zgłoszeń́ Komisja Konkursowa dokona wyboru dwóch najciekawszych i nagrodzi je zestawem słoików WECK oraz lejkiem WECK.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych z Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.

 

§4

NAGRODA

 

 1. Nagrodą w konkursie jest komplet słoików WECK
 • Słoik z pokrywką, uszczelką i 2 zapinkami 580 ml WECK op. 6 szt.
 • Lejek WECK
 1. Wartość jednej nagrody brutto wynosi 1,00zł.

 

 

§5

ZASADY OGŁOSZENIA WYNIKÓW I WRĘCZANIA NAGRÓD

 

 1. W ciągu 4 dni od daty zakończenia konkursu Komisja wybierze wśród uczestników, dwa najciekawsze komentarze, które zostaną nagrodzone.
 2. Nagrody zostaną wysłane do wybranych osób kurierem na koszt Organizatora.
 3. Zwycięzca Konkursu traci prawo Nagrody jeśli nie spełni wszystkich warunków Regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych oraz nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie.

 

§6

WYJAŚNIENIA TREŚCI REGULAMINU

 

 1. Uczestnicy Konkursu w sprawie wyjaśnień postanowień Regulaminu mogą wysłać zapytanie na adres konkurs@wekujemy.pl.

 

 

§7

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@wekujemy.pl lub listem poleconym na adres Organizatora w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamacji tj. imię, nazwiska i adres korespondencyjny oraz powód reklamacji i roszczenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłany na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne.

 

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji Nagród z przyczyn leżących po stronie użytkownika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje w dniach trwania konkursu.