REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

1.Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy sklep internetowy (dostępny pod adresem: wekujemy.pl), jest prowadzony przez: TGHOME Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 123/125, 91-610 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  0000367180, NIP 527-26-30-717, REGON 142447142
 2. Sklep internetowy umożliwia sprzedaż detaliczną produktów za pomocą sieci Internet,
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu i określa on zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

2.Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystający ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów;
 2. Kodeks cywilny - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.)
 3. Konsument - klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 Kodeksu cywilnego);
 4. Przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta - klient będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą, zawierający umowę w Sklepie Internetowym bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019.1495 ze zm.);
 5. Sprzedawca - TGHOME Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 123/125, 91-610 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  0000367180, NIP 527-26-30-717, REGON 142447142 posługujący się numerem telefonu +48 42 674 85 87 a także adresem poczty elektronicznej kontakt@tghome.pl
 6. Kupujący – klient, w tym konsument lub przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta, zawierający umowę na odległość za pośrednictwem strony …;
 7. Strona Umowy - stroną umowy jest Kupujący i Sprzedawca;
 8. Umowa - umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego w następstwie złożenia zamówienia przez Klienta;
 9. Umowa na odległość - umowa zawarta z konsumentem lub przedsiębiorcą korzystającym z uprawnień konsumenta, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy w lokalu przedsiębiorstwa, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 11. Przedmiot umowy/ Przedmiot świadczenia -produkty zamówione przez Kupującego za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego, w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez kupującego jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu;
 12. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; określający zasady korzystania z niniejszego sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży, uprawnienia klienta z tytułu rękojmi oraz odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji i rozpatrywania reklamacji.
 13. Zamówienie - złożona przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej oferta zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 Kodeksu cywilnego.
 14. Koszyk – funkcjonalność niniejszego sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu oraz umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 15. Produkt - każda rzecz prezentowana w niniejszym sklepie internetowym
 16. Strona produktowa - strona w niniejszym sklepie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 17. Informacja o produkcie - informacja znajdująca się przy obrazie produktu, stanowiąca opis najważniejszych cech i właściwości danego produktu i umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z cechami i właściwościami produktu;
 18. Dokument Sprzedaży - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 19. Forma Dostawy - forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem internetowym w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 20. Miejsce i moment wydania produktu - przez miejsce wydania rozumie się miejsce wskazane przez kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt; wydanie następuje w momencie, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 21. Wada - wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu w rozumieniu art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 22. Załączniki - wzór formularza odstąpienia od umowy;

 

 3.Kontakt ze sprzedawcą

 1. Dane adresowe: TGHOME Sp. zo.o., ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź;
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@tghome.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 42 674 85 87
 4. Klient może porozumiewać się Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
 5. telefonów podanych w niniejszym paragrafie Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30
 6. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 81 1600 1462 1867 7274 2000 0001;
 7. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za prowadzoną z nim komunikację.

 

4.Informację ogólne dotyczące zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza uprawnienia do określania postanowień planowanej umowy w drodze indywidualnych uzgodnień (negocjacji) ze Sprzedawcą.
 3. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu zagwarantowanie uprawnień służących kupującemu - w szczególności nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem lub przedsiębiorcy korzystającemu z uprawnień konsumenta, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z jakimkolwiek przepisem powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 6. W przypadku sporu pomiędzy sprzedawcą, a konsumentem, przysługuje im uprawnienie do polubownego rozstrzygnięcia sporu poprzez: 
  - wystąpienie do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta; 
  - wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; 
  - wystąpienie do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego; 
  - mediację; 
 7. Konsument lub przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta jest nadto uprawniony do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze sprzedawcą w Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej po numerem telefonu 800 007 707.

 

5.Składanie zamówień i moment zawarcia umowy

 

 1. Wszelkie informacje o produktach zamieszczone na w ramach sklepu internetowego, w tym informacje zamieszczone w ramach stron produktowych, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 Kodeksu cywilnego i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów zamieszczone w ramach sklepu internetowego, w tym w ramach stron produktowych, są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Ceny produktów zamieszczone w ramach sklepu internetowego, w tym w ramach stron produktowych nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wybranej przez kupującego formy dostawy oraz wielkości zamówienia.
 4. O kosztach i sposobach dostawy kupujący jest informowany każdorazowo w ramach strony produktowej konkretnego produktu oraz na stronie koszyka kupującego, w którym widoczne są wszystkie wybrane produkty oraz formy i koszty ich dostawy.
 5. Kupujący może składać zamówienia stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 oraz 661 kodeksu cywilnego skierowaną do sprzedawcy każdego dnia tygodnia dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 6. Złożenie zamówienia wymaga: 
  - zalogowania do sklepu internetowego ; 
  - wyboru produktu na stronie produktu oraz zatwierdzenia wyboru przyciskiem "koszyk"; 
  - wyboru formy dostawy; 
  - wyboru formy zapłaty ceny; 
  - podania danych odbiorcy produktu oraz adresu pod który produkt ma zostać dostarczony; 
  - podania danych do wystawienia faktury, o ile klient oczekuje wystawienia faktury VAT; 
  - zatwierdzenia złożenia zamówienia poprzez użycie przycisku "zamawiam i płacę" na stronie koszyka.
 7. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej kupującego podany przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.
 8. Informacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zostanie przesłana niezwłocznie na adres poczty elektronicznej kupującego wskazany przy składaniu zamówienia (nie później niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę). Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty.
 9. W przypadku niedokonania przez Kupującego płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie automatycznie wygasa.
 10. Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi Kupującego, że nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar jest niedostępny. W takim przypadku Kupujący podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

 

6.Dostawa towaru

 

 1. Dostawy realizowane są przez Sprzedającego tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sposób dostawy wybiera Kupujący.
 3. Wysyłka zamówienia następuje w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zapłaty ceny przez kupującego lub wyboru innej formy płatności i jest dokonywana na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 4. W przypadku podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu produktów.
 5. W przypadku wyboru przez kupującego dostawy za pośrednictwem kuriera, zamówienie jest wysyłane przesyłką kurierska..
 6. Zasady ponoszenia kosztów wysyłki przesyłki kurierskiej są następujące:
  - w przypadku zamówień poniżej 200 zł koszt wysyłki obciąża kupującego i jest ustalany na podstawie cennika firmy kurierskiej obowiązującego w momencie wysyłki zamówienia,
  - w przypadku zamówień o wartości powyżej 200 zł koszty przesyłki ponosi Sprzedawca.

 

7.Formy płatności

 

Kupujący może wybrać następujące formy płatności: 

 • przedpłata - przelew środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedającego o nr 81 1600 1462 1867 7274 2000 0001, określając tytuł wpłaty i podając nr zamówienia, 
 • za pobraniem - płatność przy odbiorze towaru,
 • płatność przez system Przelewy24
 • dla organów administracji rządowej lub samorządowej lub ich zakładów budżetowych, bądź jednostek pomocniczych, Sprzedawca może udzielić tzw. odroczonego terminu płatności, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą - do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sprzedawcy

 

8.Rękojmia za wady i reklamacje

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za ewentualne wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 2. W przypadku wady fizycznej lub prawnej przedmiotu sprzedaży, kupującemu przysługuje uprawnienie złożenia reklamacji i skorzystania z uprawnień przewidzianych na wypadek wady rzeczy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Miejscem właściwym do złożenia reklamacji jest Dział Reklamacji ul. Beskidzka 123/125; 91-610 Łódź.
 4. Reklamacje mogą być składane, w szczególności: 
 • telefonicznie pod numerem 42 674 85 87
 • elektronicznie na adres poczty email sprzedawcy: kontakt@tghome.pl
 • osobiście w Dziale Reklamacji (ul. Beskidzka 123/125 Łódź 91-610); 
 • pisemnie, poprzez przesyłanie reklamacji na adres Działu Reklamacji Sprzedawcy, ul. Beskidzka 123/125 Łódź 91-610 Sprzedawcy;
 1. W zgłoszeniu reklamacji kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, okoliczność uzasadniającą złożenie reklamacji, datę stwierdzenia wadliwości produktu.
 2. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji kupujący powinien odesłać sprzedawcy produkt będący przedmiotem reklamacji.
 3. Kupujący, w tym Konsument lub przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.

 

 1. Sprzedawca poinformuje kupującego o rozstrzygnięciu dotyczącym wniesionej reklamacji, w tym w zakresie żądań zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji.
 2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

ZWROT - UPRAWNIENIA DO ODSTAPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), konsument lub przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta, który za pośrednictwem sklepu internetowego zawarł umowę sprzedaży produktu (umowa zawarta na odległość), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn.zm.).
 2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta, przedsiębiorcę korzystającego z uprawnień konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 3. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres poczty elektronicznej (email) kontakt@tghome.pl lub listownie na adres TGHOME Sp. zo.o. ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź.
 4. Konsument lub przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail (droga elektroniczna) lub w formie pisemnej.
 6. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i którego kopia została wysłana do konsumenta z produktem oraz który dostępny jest na stronie sklepu internetowego.
 7. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi lub przedsiębiorcy korzystającemu z uprawnień konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną. Potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy wysyłane jest na trwałym nośniku na adres e-mail, podany przez konsumenta lub przedsiębiorcę korzystającego z uprawnień konsumenta w zamówieniu lub inny adres wskazany przez konsumenta lub przedsiębiorcę korzystającego z uprawnień konsumenta w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jako właściwy do przesłania potwierdzenia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a jeżeli konsument lub przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy konsument obowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie. Zwrot produktu ma nastąpić nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy.
 10. Do zachowania terminu zwrotu produktu wystarczy odesłanie produktu przed upływem czternastodniowego terminu licząc od dnia odstąpienia od umowy.
 11. Konsument lub przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu lub produktów stanowiących przedmiot umowy, od której odstąpił.
 12. Konsument lub przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub przedsiębiorcę korzystającego z uprawnień konsumenta, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta, chyba że wyrażono zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. W przypadku wybrania przez Konsumenta lub przedsiębiorcę korzystającego z uprawnień konsumenta sposobu dostarczenia produktu w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 16. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub przedsiębiorcy korzystającemu z uprawnień konsumenta do chwili otrzymania zwrotu produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcę korzystającemu z uprawnień konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy korzystającemu z uprawnień konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
 • w której konsument lub przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 • zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy korzystającemu z uprawnień konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy


9.Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych kupującego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) i zapewnia ich należytą ochronę.
 2. Sprzedawca przetwarza dane klienta na w zakresie niezbędnym do realizacji celu, przez który należy rozumieć prawidłowe wykonanie umowy, umożliwienie złożenia i odebrania zamówienia, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz roszczeń z tytułu rękojmi, dokonywania rozliczeń, a także w celach archiwalnych.
 3. Kupujący dokonując zakupów w ramach Sklepu internetowego oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną sprzedawcy.
 4. Szczegółowa klauzula informacyjna Sprzedawcy została zawarta na następującej stronie internetowej :…..

 

10.Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu uprawnienia do opisów, fotografii, rysunków, szkice znajdujących się na stronie internetowej pod adresem wekujemy.pl
 2. Treści zawarte na stronie … w tym, w szczególności wszelkie opisy, fotografie, rysunki, szkice nie mogą być wykorzystywane bez wyrażonej w formie pisemnej zgody sprzedawcy, w szczególności nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części.
 3. Do umów zawartych pomiędzy sprzedawcą, a kupującym zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30 grudnia 2021 r.