REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

W celu realizacji normatywnych obowiązków ciążących na przedsiębiorcy w związku z oferowaniem zawierania umów na odległość wprowadza się niniejszy regulamin. Niniejszy regulamin, jest regulaminem zgodnym z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także innymi aktami normatywnymi dotyczącymi zawierania umów na odległość. Niniejszy regulamin nie wyłącza uprawnienia do określania postanowień w drodze indywidualnych uzgodnień (negocjacji) z TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi.


  POJĘCIA UŻYWANE W REGULAMINIE (SŁOWNICZEK)

 1. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: wekujemy.pl;
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego wekujemy.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 3. Konsument - klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę w Sklepie Internetowym wekujemy.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);
 4. Sprzedawca (przedsiębiorca) - TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź ; posługujący się NIP 729-22-96-487, REGON 471703159 oraz wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195960 posługujący się numerem telefonu +48 42 674 85 87 a także adresem poczty elektronicznej sklep@wekujemy.pl
 5. Kupujący - klient w tym konsument zawierający umowę na odległość za pośrednictwem strony wekujemy.pl;
 6. Strona Umowy - stroną umowy jest Kupujący i Sprzedawca;
 7. Umowa - umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu wekujemy.pl w następstwie złożenia zamówienia przez Klienta;
 8. Umowa na odległość - umowa zawarta z konsumentem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego wekujemy.pl;
 10. Przedmiot umowy/ Przedmiot świadczenia -produkty zamówione przez Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego wekujemy.pl, w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez kupującego jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu;
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; określający zasady korzystania ze sklepu internetowego wekujemy.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym wekujemy.pl, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży, uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji i rozpatrywania reklamacji.
 12. Zamówienie - złożona przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej oferta zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66 oraz 661 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);
 13. Koszyk - funkcjonalność sklepu internetowego wekujemy.pl, w której widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 14. Produkt - każda rzecz prezentowana w sklepie internetowym wekujemy.pl;
 15. Strona produktowa - strona w sklepie internetowym wekujemy.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 16. Informacja o produkcie - informacja znajdująca się przy obrazie produktu, stanowiąca opis najważniejszych cech i właściwości danego produktu i umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z cechami i właściwościami produktu;
 17. Dokument Sprzedaży - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 18. Forma Dostawy - forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 19. Miejsce i moment wydania produktu - przez miejsce wydania rozumie się miejsce wskazane przez kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt; wydanie następuje w momencie, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 20. Wada - wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu w rozumieniu art. 560 i nast. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);
 21. Załączniki - wzór formularza odstąpienia od umowy;

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego wekujemy.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym wekujemy.pl, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
 2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego wekujemy.pl dostępnego pod adresem www: http://wekujemy.pl/ jest TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź; posługujący się NIP 729-22-96-487, REGON 471703159 oraz wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195960 posługujący się numerem telefonu +48 42 674 85 87, a także adresem poczty elektronicznej tomgast@wekujemy.pl;
 3. Sklep internetowy wekujemy.pl umożliwia zawieranie umów sprzedaży detalicznej produktów za pośrednictwem sieci globalnej internet;
 4. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. Sprzedawca dostarcza kupującemu produkty wolne od wad fizycznych i prawnych;
 6. Komunikacja ze sprzedawcą dokonywana przez kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez kupującego z podmiotami trzecimi. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim;
 7. Niniejszy regulamin nie wyłącza uprawnienia do określania postanowień planowanej umowy w drodze indywidualnych uzgodnień (negocjacji) z TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi.
 8. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 9. Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu zagwarantowanie uprawnień służących kupującemu w szczególności nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z jakimkolwiek przepisem powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 11. Do umów zawarty za pośrednictwem sklepu internetowego wekujemy.pl stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. W przypadku sporu pomiędzy sprzedawcą, a kupującym - konsumentem, konsumentowi służy uprawnienie do polubownego rozstrzygnięcia sporu poprzez: 
  - wystąpienie do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta; 
  - wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; 
  - wystąpienie do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego; 
  - mediację; 
  - konsument jest nadto uprawniony do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze sprzedawcą w Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej po numerem telefonu 800 007 707.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamieszczone na stronach (stronach produktów) wekujemy.pl informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 661 kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.
 2. Zamieszczone na stronach (stronach produktów) wekujemy.pl ceny produktów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Zamieszczone na stronach (stronach produktów) ceny nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wybranej przez kupującego formy dostawy oraz wielkości zamówienia. O kosztach i sposobach dostawy kupujący jest informowany każdorazowo na stronie produktu oraz na stronie koszyka kupującego, w którym widoczne są wszystkie wybrane produkty oraz formy i koszty ich dostawy.
 4. Kupujący może składać zamówienia stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 oraz 661 kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. skierowaną do sprzedawcy każdego dnia tygodnia dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 5. Złożenie zamówienia wymaga: 
  - zalogowania do sklepu internetowego wekujemy.pl; 
  - wyboru produktu na stronie produktu oraz zatwierdzenia wyboru przyciskiem "koszyk"; 
  - wyboru formy dostawy; 
  - wyboru formy zapłaty ceny; 
  - podania danych odbiorcy produktu oraz adresu pod który produkt ma zostać dostarczony; 
  - podania danych do wystawienia faktury, o ile klient oczekuje wystawienia faktury VAT; 
  - zatwierdzenia złożenia zamówienia poprzez użycie przycisku "zamawiam i płacę" na stronie koszyka.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej kupującego wskazany przy składaniu zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest równoważne jego przyjęciu. Informacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu jego otrzymania (nie później niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia) na adres poczty elektronicznej kupującego wskazany przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty.
 7. Produkty są wysyłane do kupującego nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zapłaty ceny przez kupującego lub wyboru innej formy płatności.
 8. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. W przypadku podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu produktów.
 9. Dostawy realizowane są przez Sprzedającego tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Kupujący może wybrać następujące formy płatności: 
  - przedpłata - przelew środków pieniężnych na konto bankowe nr 56175010930000000010359961 Tom-Gast Sp. J. , określając tytuł wpłaty i podając nr zamówienia 
  - za pobraniem - płatność przy odbiorze towaru
  - płatność przez system PayU - w tym karty Mastercard, VISA, szybkie przelewy
  - płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru
  - dla organów administracji rządowej lub samorządowej lub ich zakładów budżetowych, bądź jednostek pomocniczych, Sprzedawca może udzielić tzw. odroczonego terminu płatności, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą - do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sprzedawcy.
 11. W przypadku niedokonania płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie automatycznie wygasa.
 12. Zamówienie jest wysyłane poprzez przesyłkę kurierską. Koszt wysyłki:
  - w przypadku zamówień poniżej 100 zł (netto) wynosi 16,26 zł (netto)
  - w przypadku zamówień o wartości powyżej 100 zł (netto) koszty przesyłki ponosi firma Tom-Gast.
 13. Koszty przesyłki (wyłącznie przesyłka kurierska) w przypadku zamówień poniżej 100 zł (netto) wynoszą 16,26 zł (netto). W przypadku zamówień o wartości powyżej 100 zł (netto) koszty przesyłki ponosi firma Tom-Gast.
 14. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

RĘKOJMIA ZA WADY, REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 2. W przypadku gdy produkt posiada wadę fizyczną lub prawną klientowi przysługuje uprawnienie złożenia reklamacji i skorzystania z uprawnień przewidzianych na wypadek wady rzeczy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności z art. 5561 i nast. k.c.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
 4. Miejscem właściwym do złożenia reklamacji jest Dział Reklamacji ul. Beskidzka 123/125; 91-610 Łódź.
 5. Reklamacje mogą być składane, w szczególności: 
  - telefonicznie pod numerem 42 674 85 87 
  - elektronicznie na adres poczty email sprzedawcy: tomgast@wekujemy.pl 
  - osobiście w Dziale Reklamacji ul. Beskidzka 123/125 Łódź 91-610; 
  - pisemnie, poprzez przesyłanie reklamacji na adres Działu Reklamacji Sprzedawcy, ul. Beskidzka 123/125 Łódź 91-610 Sprzedawcy;
 6. W zgłoszeniu reklamacji klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, okoliczność uzasadniającą złożenie reklamacji, datę stwierdzenia wadliwości produktu. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji klient powinien odesłać sprzedawcy produkt będący przedmiotem reklamacji.
 7. Sprzedawca udzieli odpowiedzi klientowi wraz z podaniem stanowiska w odniesieniu do żądań zawartych w reklamacji w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

ZWROT - UPRAWNIENIA DO ODSTAPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego wekujemy.pl umowę sprzedaży produktu (umowa zawarta na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Bieg czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail (droga elektroniczna) lub w formie pisemnej.
 4. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres poczty elektronicznej (email) tomgast@wekujemy.pl lub listownie na adres Tom-Gast Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź.
 5. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i którego kopia została wysłana do konsumenta z produktem oraz który dostępny jest na stronie sklepu internetowego wekujemy.pl.
 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną. Potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy wysyłane jest na adres e-mail, podany przez konsumenta w zamówieniu lub inny adres wskazany przez konsumenta w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jako właściwy do przesłania potwierdzenia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy konsument obowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu zwrotu produktu wystarczy odesłanie produktu przed upływem czternastodniowego terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu lub produktów stanowiących przedmiot umowy, od której odstąpił.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca - Tom-Gast Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź jest administratorem danych osobowych klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy oraz w celu złożenia zamówienia, rozpatrywania reklamacji, rozliczeń, a także w celach archiwalnych.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych klienta: 
  - imię i nazwisko; 
  - adres; 
  - numer telefonu; 
  - adres poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych klienta, w szczególności poprzez stosowanie środków ochronnych niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W zakresie ochrony danych osobowych sprzedawca realizuje wszelkie wymagania normatywne wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Sprzedawca stosuje zabezpieczenia uniemożliwiające osobom nieuprawnionym dostęp, uzyskiwanie oraz ujawnianie danych osobowych klientów.
 6. Dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerze.
 7. Klientowi przysługuje uprawnienie do dostępu do jego danych oraz ich modyfikowania.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia Zamówienia.
 9. Adres poczty elektronicznej klienta może być wykorzystywany przez sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez kupującego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia zamówienia.
 10. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu uprawnienia do opisów, fotografii, rysunków, szkice znajdujących się na stronie internetowej pod adresem www.wekujemy.pl. Treści zawarte na stronie wekujemy.pl w tym, w szczególności wszelkie opisy, fotografie, rysunki, szkice nie mogą być wykorzystywane bez wyrażonej w formie pisemnej zgody sprzedawcy, w szczególności nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części.
 11. Do umów zawartych pomiędzy sprzedawcą, a kupującym zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

W celu realizacji normatywnych obowiązków ciążących na przedsiębiorcy w związku z oferowaniem zawierania umów na odległość wprowadza się niniejszy regulamin. Niniejszy regulamin, jest regulaminem zgodnym z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także innymi aktami normatywnymi dotyczącymi zawierania umów na odległość. Niniejszy regulamin nie wyłącza uprawnienia do określania postanowień w drodze indywidualnych uzgodnień (negocjacji) z TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi.


  POJĘCIA UŻYWANE W REGULAMINIE (SŁOWNICZEK)

 1. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: wekujemy.pl;
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego wekujemy.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 3. Konsument - klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę w Sklepie Internetowym wekujemy.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);
 4. Sprzedawca (przedsiębiorca) - TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź ; posługujący się NIP 729-22-96-487, REGON 471703159 oraz wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195960 posługujący się numerem telefonu +48 42 674 85 87 a także adresem poczty elektronicznej tomgast@wekujemy.pl
 5. Kupujący - klient w tym konsument zawierający umowę na odległość za pośrednictwem strony wekujemy.pl;
 6. Strona Umowy - stroną umowy jest Kupujący i Sprzedawca;
 7. Umowa - umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu wekujemy.pl w następstwie złożenia zamówienia przez Klienta;
 8. Umowa na odległość - umowa zawarta z konsumentem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego wekujemy.pl;
 10. Przedmiot umowy/ Przedmiot świadczenia -produkty zamówione przez Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego wekujemy.pl, w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez kupującego jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu;
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; określający zasady korzystania ze sklepu internetowego wekujemy.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym wekujemy.pl, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży, uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji i rozpatrywania reklamacji.
 12. Zamówienie - złożona przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej oferta zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66 oraz 661 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);
 13. Koszyk - funkcjonalność sklepu internetowego wekujemy.pl, w której widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 14. Produkt - każda rzecz prezentowana w sklepie internetowym wekujemy.pl;
 15. Strona produktowa - strona w sklepie internetowym wekujemy.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 16. Informacja o produkcie - informacja znajdująca się przy obrazie produktu, stanowiąca opis najważniejszych cech i właściwości danego produktu i umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z cechami i właściwościami produktu;
 17. Dokument Sprzedaży - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 18. Forma Dostawy - forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 19. Miejsce i moment wydania produktu - przez miejsce wydania rozumie się miejsce wskazane przez kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt; wydanie następuje w momencie, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 20. Wada - wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu w rozumieniu art. 560 i nast. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);
 21. Załączniki - wzór formularza odstąpienia od umowy;

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego wekujemy.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym wekujemy.pl, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
 2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego wekujemy.pl dostępnego pod adresem www: http://wekujemy.pl/ jest TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź; posługujący się NIP 729-22-96-487, REGON 471703159 oraz wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195960 posługujący się numerem telefonu +48 42 674 85 87, a także adresem poczty elektronicznej tomgast@wekujemy.pl;
 3. Sklep internetowy wekujemy.pl umożliwia zawieranie umów sprzedaży detalicznej produktów za pośrednictwem sieci globalnej internet;
 4. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. Sprzedawca dostarcza kupującemu produkty wolne od wad fizycznych i prawnych;
 6. Komunikacja ze sprzedawcą dokonywana przez kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez kupującego z podmiotami trzecimi. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim;
 7. Niniejszy regulamin nie wyłącza uprawnienia do określania postanowień planowanej umowy w drodze indywidualnych uzgodnień (negocjacji) z TOM-GAST Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi.
 8. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 9. Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu zagwarantowanie uprawnień służących kupującemu w szczególności nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z jakimkolwiek przepisem powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 11. Do umów zawarty za pośrednictwem sklepu internetowego wekujemy.pl stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. W przypadku sporu pomiędzy sprzedawcą, a kupującym - konsumentem, konsumentowi służy uprawnienie do polubownego rozstrzygnięcia sporu poprzez: 
  - wystąpienie do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta; 
  - wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; 
  - wystąpienie do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego; 
  - mediację; 
  - konsument jest nadto uprawniony do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze sprzedawcą w Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej po numerem telefonu 800 007 707.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamieszczone na stronach (stronach produktów) wekujemy.pl informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 661 kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.
 2. Zamieszczone na stronach (stronach produktów) wekujemy.pl ceny produktów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Zamieszczone na stronach (stronach produktów) ceny nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wybranej przez kupującego formy dostawy oraz wielkości zamówienia. O kosztach i sposobach dostawy kupujący jest informowany każdorazowo na stronie produktu oraz na stronie koszyka kupującego, w którym widoczne są wszystkie wybrane produkty oraz formy i koszty ich dostawy.
 4. Kupujący może składać zamówienia stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 oraz 661 kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. skierowaną do sprzedawcy każdego dnia tygodnia dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 5. Złożenie zamówienia wymaga: 
  - zalogowania do sklepu internetowego wekujemy.pl; 
  - wyboru produktu na stronie produktu oraz zatwierdzenia wyboru przyciskiem "koszyk"; 
  - wyboru formy dostawy; 
  - wyboru formy zapłaty ceny; 
  - podania danych odbiorcy produktu oraz adresu pod który produkt ma zostać dostarczony; 
  - podania danych do wystawienia faktury, o ile klient oczekuje wystawienia faktury VAT; 
  - zatwierdzenia złożenia zamówienia poprzez użycie przycisku "zamawiam i płacę" na stronie koszyka.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej kupującego wskazany przy składaniu zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest równoważne jego przyjęciu. Informacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu jego otrzymania (nie później niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia) na adres poczty elektronicznej kupującego wskazany przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty.
 7. Produkty są wysyłane do kupującego nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zapłaty ceny przez kupującego lub wyboru innej formy płatności.
 8. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. W przypadku podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu produktów.
 9. Dostawy realizowane są przez Sprzedającego tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Kupujący może wybrać następujące formy płatności: 
  - przedpłata - przelew środków pieniężnych na konto bankowe nr 56175010930000000010359961 Tom-Gast Sp. J. , określając tytuł wpłaty i podając nr zamówienia 
  - za pobraniem - płatność przy odbiorze towaru
  - płatność przez system PayU - w tym karty Mastercard, VISA, szybkie przelewy
  - płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru
  - dla organów administracji rządowej lub samorządowej lub ich zakładów budżetowych, bądź jednostek pomocniczych, Sprzedawca może udzielić tzw. odroczonego terminu płatności, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą - do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sprzedawcy.
 11. W przypadku niedokonania płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie automatycznie wygasa.
 12. Zamówienie jest wysyłane poprzez przesyłkę kurierską. Koszt wysyłki:
  - w przypadku zamówień poniżej 100 zł (netto) wynosi 16,26 zł (netto)
  - w przypadku zamówień o wartości powyżej 100 zł (netto) koszty przesyłki ponosi firma Tom-Gast.
 13. Koszty przesyłki (wyłącznie przesyłka kurierska) w przypadku zamówień poniżej 100 zł (netto) wynoszą 16,26 zł (netto). W przypadku zamówień o wartości powyżej 100 zł (netto) koszty przesyłki ponosi firma Tom-Gast.
 14. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

RĘKOJMIA ZA WADY, REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 2. W przypadku gdy produkt posiada wadę fizyczną lub prawną klientowi przysługuje uprawnienie złożenia reklamacji i skorzystania z uprawnień przewidzianych na wypadek wady rzeczy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności z art. 5561 i nast. k.c.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
 4. Miejscem właściwym do złożenia reklamacji jest Dział Reklamacji ul. Beskidzka 123/125; 91-610 Łódź.
 5. Reklamacje mogą być składane, w szczególności: 
  - telefonicznie pod numerem 42 674 85 87 
  - elektronicznie na adres poczty email sprzedawcy: tomgast@wekujemy.pl 
  - osobiście w Dziale Reklamacji ul. Beskidzka 123/125 Łódź 91-610; 
  - pisemnie, poprzez przesyłanie reklamacji na adres Działu Reklamacji Sprzedawcy, ul. Beskidzka 123/125 Łódź 91-610 Sprzedawcy;
 6. W zgłoszeniu reklamacji klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, okoliczność uzasadniającą złożenie reklamacji, datę stwierdzenia wadliwości produktu. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji klient powinien odesłać sprzedawcy produkt będący przedmiotem reklamacji.
 7. Sprzedawca udzieli odpowiedzi klientowi wraz z podaniem stanowiska w odniesieniu do żądań zawartych w reklamacji w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

ZWROT - UPRAWNIENIA DO ODSTAPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego wekujemy.pl umowę sprzedaży produktu (umowa zawarta na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Bieg czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail (droga elektroniczna) lub w formie pisemnej.
 4. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres poczty elektronicznej (email) tomgast@wekujemy.pl lub listownie na adres Tom-Gast Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź.
 5. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i którego kopia została wysłana do konsumenta z produktem oraz który dostępny jest na stronie sklepu internetowego wekujemy.pl.
 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną. Potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy wysyłane jest na adres e-mail, podany przez konsumenta w zamówieniu lub inny adres wskazany przez konsumenta w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jako właściwy do przesłania potwierdzenia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy konsument obowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu zwrotu produktu wystarczy odesłanie produktu przed upływem czternastodniowego terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu lub produktów stanowiących przedmiot umowy, od której odstąpił.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca - Tom-Gast Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź jest administratorem danych osobowych klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy oraz w celu złożenia zamówienia, rozpatrywania reklamacji, rozliczeń, a także w celach archiwalnych.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych klienta: 
  - imię i nazwisko; 
  - adres; 
  - numer telefonu; 
  - adres poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych klienta, w szczególności poprzez stosowanie środków ochronnych niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W zakresie ochrony danych osobowych sprzedawca realizuje wszelkie wymagania normatywne wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Sprzedawca stosuje zabezpieczenia uniemożliwiające osobom nieuprawnionym dostęp, uzyskiwanie oraz ujawnianie danych osobowych klientów.
 6. Dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerze.
 7. Klientowi przysługuje uprawnienie do dostępu do jego danych oraz ich modyfikowania.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia Zamówienia.
 9. Adres poczty elektronicznej klienta może być wykorzystywany przez sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez kupującego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia zamówienia.
 10. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu uprawnienia do opisów, fotografii, rysunków, szkice znajdujących się na stronie internetowej pod adresem wekujemy.pl. Treści zawarte na stronie wekujemy.pl w tym, w szczególności wszelkie opisy, fotografie, rysunki, szkice nie mogą być wykorzystywane bez wyrażonej w formie pisemnej zgody sprzedawcy, w szczególności nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części.
 11. Do umów zawartych pomiędzy sprzedawcą, a kupującym zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 13. Logo WECK i nazwa WECK są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy J.WECK GmBH u. Co. KG